cytun cytun-c English/Saesneg
 
Dolenni:

« yn ôl i'r dudalen flaenorol

 

 
SUL Y CYFAMOD 2012

DETHLIR SUL Y CYFAMOD AR Y SUL YN DILYN SUL Y DRINDOD AC ELENI BYDD YN DIGWYDD AR 10 MEHEFIN

Pleser yw cyflwyno newyddion cyffrous oddi wrth Gomisiwn yr Eglwysi Cyfamodol yng Nghymru ar drothwy Sul y Cyfamod 2012.

Rydym yn dathlu parhad ymrwymiad cadarn Eglwys Bresbyteraidd Cymru, yr Eglwys yng Nghymru, yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig, yr Eglwys Fethodistaidd a rhai eglwysi Bedyddiedig i’r Cyfamod ac i Gomisiwn yr Eglwysi Cyfamodol yng Nghymru. Mae’r ymrwymiad hwnnw’n cynnwys gweithredu agenda’r Comisiwn a gyflwynwyd yr adeg hon y llynedd, gwaith sy’n aml yn anodd a heriol.

Eleni, bu’r Comisiwn yn gweithio ar yr agenda hwnnw ac ar ddatblygu cynigion creadigol a beiddgar ar gyfer gweddnewid y sefyllfa eciwmenaidd yng Nghymru. Bu sawl panel yn cyfarfod dros y deunaw mis diwethaf ac mae hi bellach yn bryd cyflwyno adroddiadau, canfyddiadau a chynigion y paneli hynny i’r Eglwysi Cyfamodol. I’r perwyl hwnnw, mae’r Comisiwn yn trefnu’r Cydgynulliad yn Aberystwyth ar 13 Hydref eleni.

Dylai pob eglwys / enwad erbyn hyn fod wedi penodi cynrychiolwyr lleyg a chlerigol i’r Cydgynulliad ond pwysleisir y bydd y digwyddiad yn agored i bawb. Bydd y cynrychiolwyr hynny’n gyfrifol am fynd â’r adroddiadau, y canfyddiadau a’r cynigion yn ôl i’w heglwysi / enwadau er mwyn hwyluso trafodaeth eang. Yn y pen draw bydd yr eglwysi / enwadau yn cyflwyno ymatebion cyfansawdd i Gomisiwn yr Eglwysi Cyfamodol. Yn ddelfrydol, ni ddylai fod plwyf, eglwys leol na gofalaeth yng Nghymru nad yw’n gwybod am y digwyddiad hwn.

Y prif siaradwr yn y Cydgynulliad fydd y Parchedig Ddr Olav Fykse Tveit, Ysgrifennydd Cyffredinol Cyngor Eglwysi’r Byd, a gobeithir y bydd unigolyn amlwg arall, sydd â chysylltiadau agos â Chymru, hefyd yn bresennol.

Mae tri diben i’r dydd, sef:

1) codi ymwybyddiaeth ynghylch y Comisiwn a’i waith;
2) cyflwyno adroddiadau ac argymhellion yr amrywiol baneli i’r eglwysi;
3) sicrhau bod gan y cynrychiolwyr yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnynt i’w chyflwyno i’w heglwysi lleol.

Daw’r diwrnod i ben gyda gweinyddu’r Cymun Bendigaid gan ddefnyddio Gwasanaeth Cymun Cyfamodol newydd.

Mae’r Comisiwn wedi gwneud popeth a all i ysgogi’r eglwysi ymlaen ar y llwybr tuag at undod. Yn dilyn y Cydgynulliad fis Hydref, a rhyddhau’r adroddiadau a’r cynigion, yr Ysbryd Glân a all arwain yr eglwysi ymlaen mewn ufudd-dod ar hyd y llwybr hwnnw.

Felly dyma eich hysbysu ymlaen llaw unwaith eto a’ch annog i gadw dydd Sadwrn 13 Hydref 2012 yn rhydd yn eich dyddiaduron a dod i Ganolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth i glywed rhagor am waith y Comisiwn a’r Eglwysi Cyfamodol ac i ddathlu’r gwaith hwnnw. Gofynnwn i chi weddïo y bydd y digwyddiad hwn yn llwyddiant.

Felly gofynnwn yn garedig i chi dynnu sylw eich eglwysi a’ch cynulleidfaoedd at waith y Comisiwn ac at y digwyddiad pwysig hwn bob cyfle a gewch, ac yn arbennig ar Sul y Cyfamod eleni. Yn ystod blwyddyn sy’n arbennig o gyffrous a phwysig ar gyfer y Comisiwn a’r Eglwysi Cyfamodol gofynnwn i chi barhau i weddïo dros aelodau a gwaith y Comisiwn a thros aelodau ac arweinwyr yr Eglwysi Cyfamodol.

Dyma weddïau y gellir eu defnyddio’n benodol ar Sul y Cyfamod:

Colect:
Dad cariadus, fe’n gelwi yn ôl yn ddiflino at ddibenion dy gariad ar gyfer ein bywydau ac ar gyfer dy Eglwys. Ysbrydola ni drwy rym dy Ysbryd i barhau i gerdded mewn Cyfamod â’n gilydd ac â thi, i geisio’r undod hwnnw yr wyt yn ei ewyllysio ar ein cyfer ac i gyhoeddi dy gariad mewn gair a gweithred, drwy Iesu Grist ein Harglwydd sydd yn byw ac yn teyrnasu yn awr a hyd byth.

Rhagymadrodd ar gyfer y Cymun:
Bob amser ac ym mhob man diolchwn i ti drwy Iesu Grist ein Harglwydd. Fe’n geilw i Gyfamod o gariad gydag ef a chyda’n chwiorydd a’n brodyr; rhydd i ni nerth a hyder ar gyfer y daith ac fe’n harwain i bob gwirionedd.

NODYN:
Nid oes elfennau sy’n cyfateb i’r uchod yn yr Eglwysi Rhyddion ond os defnyddir trefn gwasanaeth ffurfiol yna gellir defnyddio’r geiriau hyn. Gellid offrymu gweddi rydd pe teimlid bod hynny’n fwy priodol a gellid seilio’r weddi honno ar y geiriau uchod.

Am ragor o fanylion am waith Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol cysylltwch â Rhian Linecar – rhian@cytun.org.uk 02920 464 371

 

 
 
 
 

Mae Cytûn yn gwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr | Rhif: 05853982 | Enw cofrestredig: "Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru/Churches Together in Wales Limited"
Mae Cytûn yn elusen gofrestredig | Rhif: 1117071