cytun cytun-c English/Saesneg
 
Dolenni:


Cynllun Gwaith 2017-18 [PDF]


Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol yng Nghymru


Y Cydgynulliad 2012


Gwefan Rhyng-Ffydd Cymru


Calendr Digwyddiadau


English / Saesneg


 
Croeso Cynnes i Wefan Cytûn

Mae Cytûn yn uno mewn pererindod yr eglwysi hynny yng Nghymru sydd, gan gydnabod datguddiad Duw yng Nghrist, yn cyffesu yr Arglwydd Iesu Grist yn Dduw a Gwaredwr yn ôl yr Ysgrythurau; ac mewn ufudd-dod i ewyllys Duw ac yng ngrym yr Ysbryd Glân, yn ymrwymo'u hunain i geisio dyfnhau eu cymundeb â Christ ac â'i gilydd yn yr Eglwys, sef ei gorff ef, ac i gyflawni eu cenhadaeth o gyhoeddi'r efengyl drwy dystiolaethu a gwasanaethu gyda'i gilydd yn y byd, er gogoniant yr un Duw, Tad, Mab ac Ysbryd Glân.

Ymdrechir i wneud hyn mewn sawl ffordd.

Cliciwch yma ar gyfer ein cylchlythyr diweddaraf.

 


Cliciwch yma i lwytho Bwletin Polisi mis Chwefror 2017 (dogfen pdf)


500 o docynnau sydd ar gael - ar sail cyntaf i’r felin

Eglwysi Cymru’n uno i warchod hawliau economaidd a dynol wrth ymadael â’r UE.

Mae cynghrair o enwadau Cristnogol Cymru wedi llunio rhestr fanwl o fesurau economaidd a hawliau dynol i’w trafod yn ystod y broses o adael y Gymuned Ewropeaidd. Mae'r ymgyrch - a ysgogwyd gan Undeb yr Annibynwyr Cymraeg – wedi dod â’r prif enwadau at ei gilydd i gyflwyno persbectif Cristnogol ar faterion craidd allai effeithio ar gymdeithas yn ystod ac ar ôl Brexit. Mewn cyflwyniad i'r Pwyllgor Materion Cymreig, mae’r eglwysi yn nodi materion polisi allweddol, gan gynnwys hawliau cymunedau lleiafrifol ac ieithyddol, amaethyddiaeth a'r amgylchedd, a'r berthynas yn y dyfodol gyda chenhedloedd a gwladwriaethau eraill.

Cliciwch yma i lwytho dogfen a darllen y datganiad llawn.


Adnoddau Wythnos Weddi am Undod Cristnogol 2017

Cliciwch yma i archebu eich copi.
Mae Cytûn yn gweithio'n agos gyda CCME ynghylch ffoaduriaid

www.ccme.be/who-we-are/

  
 
 
 

Mae Cytûn yn gwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr | Rhif: 05853982 | Enw cofrestredig: "Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru/Churches Together in Wales Limited"
Mae Cytûn yn elusen gofrestredig | Rhif: 1117071