cytun cytun-c English/Saesneg
 
Dolenni:


Cynllun Gwaith 2017-18 [PDF]


Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol yng Nghymru


Y Cydgynulliad 2012


Gwefan Rhyng-Ffydd Cymru


Calendr Digwyddiadau


English / Saesneg


 
Croeso Cynnes i Wefan Cytûn

Mae Cytûn yn uno mewn pererindod yr eglwysi hynny yng Nghymru sydd, gan gydnabod datguddiad Duw yng Nghrist, yn cyffesu yr Arglwydd Iesu Grist yn Dduw a Gwaredwr yn ôl yr Ysgrythurau; ac mewn ufudd-dod i ewyllys Duw ac yng ngrym yr Ysbryd Glân, yn ymrwymo'u hunain i geisio dyfnhau eu cymundeb â Christ ac â'i gilydd yn yr Eglwys, sef ei gorff ef, ac i gyflawni eu cenhadaeth o gyhoeddi'r efengyl drwy dystiolaethu a gwasanaethu gyda'i gilydd yn y byd, er gogoniant yr un Duw, Tad, Mab ac Ysbryd Glân.

Ymdrechir i wneud hyn mewn sawl ffordd.

Cliciwch yma ar gyfer ein cylchlythyr diweddaraf - Haf 2017.


Cliciwch yma i lwytho y Bwletin Polisi yr Haf (dogfen pdf)


EGLWYSI CYMRU YN YMATEB I DANIO ERTHYGL 50

Mewn ymateb i sbarduno Erthygl 50, mae Gweithgor sy’n cynrychioli eglwysi ac enwadau Cristnogol sy’n aelodau Cytûn wedi cyhoeddi rhestr o egwyddorion y credir ddylai fod yn sylfaen i safiad y DG yn ystod y trafodaethau sydd ar gychwyn. Cynhwysant amddiffyn statws a hawliau plant ac ieuenctid, yr anabl a’r oedrannus. Dywedant fod rhaid parchu hawliau dynol parthed yr iaith Gymraeg a lleiafrifoedd ethnig, yn ogystal â chyfreithiau sy’n gwarchod yr amgylchedd a chefn gwlad, gan gynnwys bywoliaeth y rhai sy’n gweithio mewn diwydiannau gwledig.

Cliciwch yma i ddarllen y datganiad llawn.

Cliciwch yma i lawrlwytho / darllen PDF: Papur Gwyn Llywodraeth y DU am y Bil Diddymu Mawr: Ymateb cychwynnol gan Swyddog Polisi Cytûn, 31 Mawrth 2017


Adnoddau Wythnos Weddi am Undod Cristnogol 2017

Cliciwch yma i archebu eich copi.
Mae Cytûn yn gweithio'n agos gyda CCME ynghylch ffoaduriaid

www.ccme.be/who-we-are/

  
 
 
 

Mae Cytûn yn gwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr | Rhif: 05853982 | Enw cofrestredig: "Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru/Churches Together in Wales Limited"
Mae Cytûn yn elusen gofrestredig | Rhif: 1117071