cytun cytun-c English/Saesneg
 
Dolenni:

Deunydd addoli, myfyrio a gweddïo


Gweledigaeth 2020


Cynnal Cyfarfodydd gydag Ymgeiswyr


12 cwestiwn i ofyn i chi’ch hun


Ffydd mewn Gwleidyddiaeth : Cwestiynau am brif faterion etholiad 2017


Cydraddoldeb a hawliau dynol ym maniffestos 2017


Dolenni

 
Etholiad 2017

Mae aelod eglwysi a mudiadau Cytûn yn awyddus i hybu trafodaeth agored a chytbwys, ar seiliau Cristnogol, o gwmpas yr Etholiad Cyffredinol a gynhelir ar Ddydd Iau Mehefin 8.
Yn yr adran hon, fe gewch adnoddau wedi eu cynhyrchu gan ein haelodau i’ch helpu i drafod, myfyrio, gweddïo a phleidleisio. Cewch hefyd ddolenni i wefannau mudiadau Cristnogol eraill (nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am gynnwys gwefannau allanol). Fe fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu’n gyson, felly dewch nôl yma yn aml.

Cyfarfodydd cyhoeddus gydag ymgeiswyr etholiadol a drefnir gan eglwysi yng Nghymru 2017
Eleni, fel ymhob etholiad ers 40 mlynedd, fe fydd grwpiau o eglwysi lleol yn trefnu cyfarfodydd cwestiwn ac ateb gyda’r ymgeiswyr yn yr etholaethau. Fe gewch gyfarwyddyd am drefnu o’r cyfarfod o’r fath ymhlith yr adnoddau [gweler y dewislen ar y chwith]. Isod, fe welwch restr gyflawn o’r cyfarfodydd y gwyddom ni amdanynt hyd yma. Os ydych yn trefnu cyfarfod o’r fath, cysylltwch ar eich cyfle cyntaf â Gethin Rhys – gethin@cytun.cymru neu ffôn 029 2046 4378 gyda’r manylion.


D.S. Fe drefnir y cyfarfodydd hyn yn lleol ac nid yw swyddfa Cytûn yn gyfrifol am y trefniadau. Ni allwn drafod pa ymgeiswyr a wahoddwyd, pa gwestiynau a ofynnir, ayb. Mae’r rhain yn faterion i’r trefnydd lleol.


Cyfarfodydd Cyhoeddus Etholaethol:

Etholaeth Dyddiad + amser y cyfarfod Lleoliad Manylion cyswllt
Aberafan

 

   
Aberconwy 7.30yh 
Nos Iau
Mai 25
Eglwys Undebol Gloddaeth, Stryd Gloddaeth /
Stryd y Capel,
Llandudno
LL30 2SY

Cyfarfod i drafod cwestiynau ar gyfer ymgeiswyr.

Cyswllt =
Mike Harrison

Abertawe - Dwyrain      
Abertawe - Gorllewin      
Alun a
Glannau Dyfrdwy
     
Arfon 7.45pm
DYDD SADWRN
3 MEHEFIN 

Neuadd Pernrhyn,
Tan-y-Fynwent,
Bangor
LL57 1DT
(ger yr orsaf fysiau)

Ian Russell –
i.t.russell@
swansea.ac.uk

07775 997824
Blaenau Gwent      
Bro Morgannwg      
Brycheiniog a
Maesyfed
7.30-9.30yh
Nos Iau
Mehefin 1af

Neuadd Eglwys
St Edward's,
Church Rd.,
Trefyclo
LD7 1AG

Peter Cope
Caerdydd -
Canolog
     
Caerdydd -
De a Phenarth
     
Caerdydd -
Gogledd
7.30yh
nos Fercher
Mai 31
Eglwys
Fethodistaidd
yr Eglwys
Newydd,
Penlline Road,
Caerdydd
CF14 2AA

Cadeirydd: Parch Dr Stephen Wigley
Croeso i bawb ymuno ā’r digwyddiad hon er mwyn gofyn cwestiynau a chlywed gan yr ymgeiswyr
Plīs cyfrannwch eich cwestiynau cyn y digwyddiad erbyn 7.15yh
Te a choffi

Mynediad i’r anabl. Am fwy o wybodaeth: 07528069961

Caerdydd -
Gorllewin
     
Caerffili      
Caerfyrddin -
Dwyrain a Dinefwr
     
Caerfyrddin -
Gorllewin a
De Penfro
     
Casnewydd -
Dwyrain
     
Casnewydd -
Gorllewin

7yh
Mercher
31 Mai

Vineyard Chapel
Mountjoy Street
Pwllgwynllyw
Casnewydd
NP20 2FA
j.stewart@eauk.org
Castell-nedd      
Ceredigion      
Clwyd - De      
Clwyd - Gorllewin      
Cwm Cynon      
Delyn Nos Iau
1 Mehefin
o 7 tan 9
Canolfan Gymunedol Parkfields
Ash Grove,
Yr Wyddgrug
CH7 1TB
Cewch holi a pharatoi cwestiynau ar y noson
Os am wybodaeth am barcio: eldsccmold
@outlook.com
Dwyfor Meirionnydd      
Dyffryn Clwyd      
Gwyr      
Islwyn      
Llanelli      
Maldwyn      
Merthyr Tudful
a Rhymni
     
Mynwy Llun Mehefin 5, 7pm Eglwys St Mary's Priory,
Monk Street, 
Y Fenni,
NP7 5ND 
Parch. Ganon
Mark Soady
01873 853168
07968 753978
Ogwr      
Pen-y-bont
ar Ogwr
     
Pontypridd

 

 

 

Preseli Penfro      
Rhondda      
Torfaen      
Wrecsam      
Ynys Môn      

 
 
 
 

Mae Cytûn yn gwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr | Rhif: 05853982 | Enw cofrestredig: "Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru/Churches Together in Wales Limited"
Mae Cytûn yn elusen gofrestredig | Rhif: 1117071